Main menu

Informació sobre el contingut de la web:

– Llibres d’actes: Actes digitalitzades des de l’any 1901 fins a 2008. Les Actes del Ple recullen la transcripció, realitzada pel Secretari de l’Ajuntament, de totes les actes aprovades durant la sessió plenària. Recull la data de la sessió, la relació de matèries debatudes, la relació d’assistents, la indicació de les persones que hi han intervingut, les incidències esdevingudes, els vots emesos i els acord adoptats.
Aquests documents són una font excel·lent on buscar informació sobre els fets més significatius del municipi i entendre la manera com el poble, a través dels seus representants, viu, planteja i dóna resposta a múltiples problemes i diverses situacions conflictives o no, generades pel poble i que requereixen d’una actuació administrativa. La sèrie documental dels llibres d’actes de l’Ajuntament de Vallfogona, des de l’any 1901 fins al XX es troba dipositada a l’Arxiu Comarcal de la Noguera. La resta es troba en les dependències municipals de l’ajuntament. Anterior a 1901 no es troba cap llibre d’actes.

– Memòries municipals: Les memòries municipals són documents elaborats pels diferents equips de govern del consistori amb la intenció de recollir i mostrar a la població quina ha estat la seva gestió, obres, actuacions destacades… durant el període legislatiu.

– Revista el Xop: Des de l’any 1989 l’Associació Cultural El Xop, juntament amb l’Ajuntament del nostre municipi, edita la revista local de Vallfogona de Balaguer, que inclou informació sociocultural dels nostres pobles (la Ràpita, l’Hostal Nou i la Codosa i Vallfogona).

– Imatges: Al llarg dels anys, l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer  ha anat acumulant fotografies referents a obres municipals i activitats de caire cultural i esportiu desenvolupades en el municipi. Esdevenen un reflex clar de l’evolució i pas dels anys de la nostra població.

Convidem a totes aquelles persones que tinguin imatges significatives de la nostra població a cedir-les a l’arxiu (obres, festes, activitats, esports, esdeveniments…). En  el cas de fotografies analògiques, l’Ajuntament es farà càrrec de la digitalització i tornarà al seu propietari les originals i una còpia digital de les mateixes. D’aquesta manera podrem eixamplar el nostre arxiu i compartir amb tots els veïns la història gràfica del municipi.